» strona główna» informacje o nas» księga gości» ciekawe linki» nasz baner» kontakt z nami
» WORTALE.NET» reklama» współpraca
Cocker Spaniel Angielski
Cocker Spaniel Amerykański

O rasie
» wzorzec
» historia
» Charakterystyka
» Pielęgnacja
» Umaszczenia
» Zdrowie
» Genetyka
» Budowa amerykana

Szczenięta
» zapowiedzi miotów
» szczenieta na sprzedaż

Hodowle
» katalog hodowli

Reproduktory
» katalog reproduktorów

Wystawy
» wyniki wystawy w Polsce
» wyniki wystaw zagranicą
» wyniki wystawy klubowe

Fotoreportraże
» zdjęcia z wystaw
» konkursy Agility

REGULAMINY

» Regulamin hodowli
» Regulamin wystaw

INFORMACJE
» informacje o nas
» zasady korzystania
» dodawanie komentarzy
» jesteś w dziale: regulaminy » regulamin hodowli psów rasowych

Artykuł przeczytano: 3701 razy.

Regulamin Hodowli Psów Rasowych

(Wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2006 r.)


I. Przepisy ogólne
II. Przydomki hodowlane
III. Kwalifikacje hodowlane
IV. Suki hodowlane
V. Psy reproduktory
VI. Prawa i obowiązki hodowcy
VII. Prawa i obowiązki właściciela reproduktora
VIII. Ekwiwalent za krycie
IX. Dokumentacja hodowlana
X. Postanowienia końcoweW dziale DOKUMENTY:
Załącznik nr 11: Zasady współwłasności psa
Załącznik nr 11a: Wzór oświadczenia współwłaścicieli psa


I. Przepisy ogólne

§ 1
Regulamin Hodowli Psów Rasowych wprowadza się na podstawie § 28 pkt.10 Statutu Związku Kynologicznego w Polsce zwanego dalej Związkiem.

§ 2
Hodowla psów rasowych prowadzona przez członków Związku jest hodowlą amatorską.

§ 3
Celem hodowli jest doskonalenie poszczególnych ras psów pod względem cech fizycznych, psychicznych i użytkowych z uwzględnieniem podstaw naukowych.

§ 4
Hodowlę psów rasowych w Polsce ukierunkowuje Zarząd Główny Związku poprzez powoływane przez siebie: Główną Komisję Hodowlaną, Oddziały Związku i Kluby Ras.

§ 5
Hodowcą jest członek Związku, prowadzący hodowlę na terenie RP, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu, posiadający jedną lub więcej suk hodowlanych oraz zatwierdzony przydomek hodowlany.
Członkowie Związku mogą posiadać psy na zasadzie współwłasności. Warianty takiej sytuacji reguluje załącznik numer 11 i 11a niniejszego Regulaminu.

§ 6
Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Hodowli Psów Rasowych należy do Zarządu Głównego (za pośrednictwem Głównej Komisji Hodowlanej) i Zarządów Oddziałów Związku (za pośrednictwem Oddziałowych Komisji Hodowlanych).


II. Przydomki hodowlane

§ 7
1. Członek Związku, rozpoczynający prowadzenie hodowli jest zobowiązany wystąpić o zatwierdzenie przez Zarząd Główny przydomka hodowlanego. Przydomek zgłasza się za pośrednictwem Zarządu Oddziału na formularzu (wzór) w dwóch egzemplarzach, z których po zatwierdzeniu jeden otrzymuje hodowca, drugi pozostaje w aktach Oddziału. Członek Związku występując o rejestrację przydomka ma obowiązek zarejestrować go za pośrednictwem biura Zarządu Głównego ZKwP w Międzynarodowym Repertorium Przydomków w FCI.
2. Zarząd Główny ma prawo odmówić zarejestrowania przydomka, podając hodowcy przyczynę.
3. Przydomek otrzymują wszystkie szczenięta pochodzące z danej hodowli, bez względu na rasę.
4. Brak zarejestrowanego przydomka uniemożliwia wydanie metryk dla szczeniąt.
5. Nazwę psa pisze się dużymi literami, zaś przydomek hodowlany małymi np. SMOK z Kornegardy. Prima JUNO. Przydomek hodowlany może być pisany przed lub po nazwie psa, co ustala się przy rejestrowaniu przydomka.
6. Wszystkim szczeniętom urodzonym w jednym miocie nadaje się imiona zaczynające się na tę samą literę. Hodowca nie musi przestrzegać kolejności alfabetycznej przy nadawaniu imion szczeniętom z kolejnych miotów.

§ 8
1. Przydomek hodowlany zarejestrowany przez Zarząd Główny jest chroniony. Po zatwierdzeniu przydomek może być zmieniony w wyjątkowych sytuacjach, np. jeżeli w zatwierdzonej wersji nie może być zarejestrowany w FCI.
2. Przydomki uznane przez FCI mają pierwszeństwo przed przydomkami zarejestrowanymi wyłącznie przez Zarząd Główny. W razie protestu i na życzenie FCI przydomek krajowy pozostanie zlikwidowany, jeśli okaże się identyczny z przydomkiem uznanym przez FCI.
3. Właściciel przydomka ma prawo wziąć na wspólnika pełnoletniego członka Związku, jednak dysponentem przydomka pozostaje osoba, której przydomek przyznano.
4. Nowy właściciel , po przejęciu hodowli, może zachować przydomek w drodze dziedziczenia lub za pisemną zgodą poprzedniego hodowcy, potwierdzoną przez Zarząd Główny Związku. W przypadkach spornych wiążąca jest decyzja Zarządu Głównego.

^


III. Kwalifikacje hodowlane

§ 9
Do kwalifikacji hodowlanych zalicza się oceny z wystaw i innych imprez kynologicznych organizowanych przez wszystkie organizacje zrzeszone w FCI. Wyniki te należy zapisać na Karcie Sztywnej psa/suki.


IV. Suki hodowlane

§ 10
1. Do hodowli dopuszcza się sukę na podstawie adnotacji w rodowodzie i Karcie Sztywnej "SUKA HODOWLANA", dokonanej przez Kierownika Sekcji lub Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Hodowlanej, potwierdzonej imienną pieczęcią, podpisem, pieczęcią Oddziału oraz datą. Suka nabywa uprawnienia hodowlane w momencie dokonania takiego wpisu. Warunkiem uzyskania wyżej wymienionego wpisu jest spełnienie poniższych oraz innych, zatwierdzonych przez Zarząd Główny wymogów, stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu:
a) jest zarejestrowana w Związku oraz wpisana do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) lub Księgi Wstępnej (KW),
b) ukończyła 18 miesięcy, z wyjątkiem ras wymienionych w § 10 pkt.2,
c) uzyskała po ukończeniu 15 miesięcy, w dowolnej klasie, od co najmniej dwóch sędziów, trzy oceny doskonałe lub
bardzo dobre, w tym jedną na wystawie międzynarodowej lub klubowej.
2. Dopuszcza się do pierwszego krycia po ukończeniu 12 miesięcy suki niektórych ras np. miniaturowych i wielkogłowych (patrz załącznik nr 12), które w klasie młodzieży od minimum dwóch sędziów uzyskały trzy oceny co najmniej bardzo dobre. dalsze używanie suki do hodowli wymaga uzyskania ocen co najmniej bardzo dobrych po ukończeniu 15 miesięcy, jak w pkt. 1.c.

§ 11
1. Sukę hodowlaną przerejestrowaną z innego Oddziału można użyć do hodowli pod warunkiem przekazania między Oddziałami dokumentacji hodowlanej, tzw. karty sztywnej (wzór - zał. nr 8). Przekazanie musi nastąpić w ciągu 30 dni, na wniosek Oddziału rejestrującego. w przypadku trudności z przekazaniem wyżej wymienionej dokumentacji Oddział rejestrujący zakłada nową dokumentację hodowlaną na podstawie adnotacji hodowlanych zawartych w rodowodzie.
2. Miot importowanej ciężarnej suki, przerejestrowanej z uznanej przez FCI organizacji, uznaje się na podstawie kwalifikacji hodowlanej tej organizacji. Stałą kwalifikację hodowlaną uzyskuje taka suka, o ile poprzednio spełniała lub uzupełniła, po zarejestrowaniu w Związku, wymogi Regulaminów Hodowli Psów Rasowych ZKwP.

§ 12
1. Oddziałowa Komisja Hodowlana może wnioskować do Zarządu Oddziału o zawieszenie uprawnień hodowlanych suki na okres nie krótszy niż 12 miesięcy w przypadku nie stosowania się hodowcy do wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. Suka traci uprawnienia hodowlane z dniem 31 grudnia roku, w którym ukończyła 8 lat
3.Oddziałowa Komisja Hodowlana, na wniosek wnioskodawcy, może zezwolić na dalsze używanie do hodowli suki, która ukończyła 8 lat, pod warunkiem, że jest ona w bardzo dobrej kondycji i dawała wartościowe potomstwo.
4. Skreśla się z ewidencji sukę hodowlana w przypadku ustania członkowstwa właściciela, zgodnie z § 18 Statutu Związku.

^

V. Psy reproduktory

§ 13
1. Do kryć dopuszcza się psa, na podstawie adnotacji w rodowodzie i Karcie Sztywnej "REPRODUKTOR", dokonanej przez Kierownika Sekcji lub Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Hodowlanej, potwierdzonej imienną pieczęcią, podpisem, pieczęcią Oddziału oraz datą. Pies nabywa uprawnienia hodowlane w momencie dokonania takiego wpisu.
Warunkiem uzyskania wyżej wymienionego wpisu jest spełnienie poniższych oraz innych, zatwierdzonych przez Zarząd Główny wymogów, stanowiących załącznik od niniejszego regulaminu:
a) jest zarejestrowany w Związku oraz wpisany do Polskiej Księgi rodowodowej (PKR) lub Księgi Wstępnej (KW).
b) ukończył 18 miesięcy,
c) uzyskał, po ukończeniu 15 miesięcy, w dowolnej klasie, od co najmniej dwóch sędziów, trzy oceny doskonałe, w tym
jedną na wystawie międzynarodowej lub klubowej,
d) pies zarejestrowany w uznanej przez FCI zagranicznej organizacji i spełniający jej wymogi hodowlane, może być
użyty przez członków ZKwP bez dodatkowych wymogów, również jeśli czasowo przebywa w Polsce,
e) reproduktor importowany z zagranicznej organizacji zrzeszonej w FCI jest umieszczany na liście reproduktorów, o ile
spełniał poprzednio lub uzupełnił, po zarejestrowaniu w Związku, wymogi Regulaminu Hodowli Psów Rasowych ZKwP.

§ 14
1. Reproduktora przerejestrowanego z innego Oddziału można użyć do hodowli pod warunkiem przekazania między Oddziałami dokumentacji hodowlanej, tzw. karty sztywnej (wzór). Przekazanie musi nastąpić w ciągu 30 dni, na wniosek Oddziału rejestrującego. W przypadku trudności z przekazaniem wyżej wymienionej dokumentacji Oddział rejestrujący zakłada nową dokumentację hodowlaną na podstawie adnotacji hodowlanych zawartych w rodowodzie.

§ 15
1. Oddziałowa Komisja Hodowlana może wnioskować do Zarządu Oddziału o zawieszenie uprawnień hodowlanych reproduktora na okres nie krótszy niż 12 miesięcy w przypadku nie stosowania się właściciela do wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. Dla reproduktorów nie ustala się górnej granicy wieku hodowlanego ani limitu kryć.
3. Skreśla się z ewidencji reproduktora w przypadku ustania członkowstwa właściciela, zgodnie z § 18 Statutu Związku.

^

VI. Prawa i obowiązki hodowcy

§ 16
1. Hodowca ma prawo do:
a) uzyskania porad i wszelkich informacji u kierownika sekcji,
b) dostępu do listy reproduktorów,
c) wyboru reproduktora,
d) odchowywania wszystkich urodzonych szczeniąt,
e) zastrzeżenia w metryce, że sprzedawane szczenię jest niehodowlane; zapis ten musi się znaleźć w ewentualnie
wydanym rodowodzie.
2. Hodowca ma obowiązek:
a) otoczyć opieką posiadane psy, zapewnić im higieniczne warunki utrzymania i należytą pielęgnację, właściwie żywić,
chronić przed przypadkowym kryciem, poddawać szczepieniom ochronnym,
b) upewnić się czy pies, którym zamierza kryć sukę, jest reproduktorem,
c) ograniczyć mioty suki do jednego roku kalendarzowym
d) przed planowanym kryciem suki (w kraju lub za granicą) wykupić w swoim Oddziale KARTĘ KRYCIA (wzór) i uzyskać
na niej od właściciela reproduktora potwierdzenie krycia: przy kryciu za granicą uzyskać dodatkowo kserokopię
rodowodu reproduktora
e) przed kryciem suki ustalić z właścicielem reproduktora warunki rozliczenia należności za krycie
f) w ciągu 14 dni powiadomić pisemnie właściciela reproduktora oraz kierownika sekcji w swoim Oddziale o urodzeniu się
szczeniąt
g) złożyć w Biurze Oddziału w stosowanym terminie (najpóźniej w dniu przeglądu miotu):
- odcinek karty krycia (wzór) (w przypadku krycia za granicą dodatkowo kserokopię rodowodu reproduktora)
- kartę miotu (wzór)
- potwierdzenie wykonania tatuażu (wzór)
złożenie wyżej wymienionych dokumentów jest warunkiem wydania metryk
h) poddać szczenięta tatuowaniu, które powinno nastąpić, które powinno nastąpić najpóźniej podczas przeglądu miotu.
Numeracja tatuaży musi być zgodna z rejestrem prowadzonym w Oddziale, oddzielnie dla każdej rasy: zasady
tatuowania określa oddzielna instrukcja.
i) udostępnić Kierownikowi Sekcji (Oddziałowej Komisji Hodowlanej) cały miot i hodowlę do przeglądu: odmowa
udostępnienia miotu do przeglądu uprawnia Zarząd Oddziału do odmowy wydania metryk; w przypadku istotnych
wątpliwości Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny może zarządzić identyfikacje szczeniąt na podstawie badań DNA;
brak zgody hodowcy może być podstawą odmowy wydania metryk; protokół przeglądu miotu (wzór) sporządza się w
3 egzemplarzach, z których oryginał otrzymuje hodowca, jedna kopia pozostaje w aktach Oddziału, zaś drugą kopię
Oddział przesyła do Oddziału, w którym zarejestrowany jest reproduktor; równocześnie Kierownik Sekcji dokonuje w
rodowodzie suki wpisu informującego o terminie urodzenia miotu,
j) wydawać nabywcom szczenięta po ukończeniu 7 tygodni wraz z metrykami (wzór) i książeczkami zdrowia, zaś
nabywcom zagranicznym dostarczyć rodowód eksportowy,
k) uregulować we właściwym terminie zobowiązania wobec właściciela reproduktora, zgodnie z zawartą pisemną umową


VII. Prawa i obowiązki właściciela reproduktora

§ 17
1. Właściciel reproduktora ma prawo:
a) odmowy udostępnienia psa do krycia, bez podania przyczyny
b) pobierać ekwiwalent za krycie na podstawie pisemnej umowy zawartej z hodowcą
2. Właściciel reproduktora ma obowiązek:
a) otoczyć opieką posiadane psy, zapewnić im higieniczne warunki utrzymania i należytą pielęgnację, właściwie żywić,
poddawać szczepieniom ochronnym,
b) udostępniać psa do krycia wyłącznie suk hodowlanych zarejestrowanych w ZKwP lub innej organizacji należącej
bądź uznawanej przez FCI,
c) przed kryciem suki ustalić na piśmie z hodowca warunki rozliczenia należności za krycie,
d) bezpośrednio po kryciu potwierdzić hodowcy ten fakt w KARCIE KRYCIA (wzór), a jej odcinek złożyć w swoim
Oddziale macierzystym w ciągu 14 dni,
e) umożliwić i ułatwić Oddziałowej Komisji Hodowlanej kontrolę warunków utrzymania psa i jego kondycji.


VIII. Ekwiwalent za krycie

§ 18
Przed dokonaniem krycia, właściciel suki i właściciel reproduktora zobowiązani są ustalić warunki rozliczenia należności za krycie.

^

IX. Dokumentacja hodowlana

§ 19
1. Karta krycia, karta miotu, protokół przeglądu miotu oraz potwierdzenie wykonania tatuażu są podstawą do wystawienia metryk, które wydaje zarząd Oddziału, w którym zarejestrowana jest suka.
W przypadku krycia reproduktorem zagranicznym należy dołączyć kopie rodowodu reproduktora.
2. karty krycia, karty miotu i metryki są drukami ścisłego zarachowania. Zarząd Oddziału jest zobowiązany prowadzić ewidencje tych druków. każdy druk musi być opatrzony numerem ewidencyjnym.

§ 20
1. Metryka ważna jest wyłącznie na terenie RP i upoważnia do zarejestrowania psa w jednym z Oddziałów Związku, wpisania go do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) lub Księgi Wstępnej (KW) i wydania Rodowodu lub Wyciągu z KW.
2. Rodowód lub Wyciąg z KW jest wydawany przez Biuro Zarządu Głównego ZKwP, a odbierany przez właściciela psa za pośrednictwem Biura Oddziału. Na życzenie kierownika sekcji właściciel jest zobowiązany stawić się po odbiór rodowodu wraz z psem.
3. Rodowody psów wpisanych do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) są podstawą do zarejestrowania psa wyłącznie na terenie RP. Rodowody w wersji eksportowej są podstawą do zrejestrowania psa w kraju lub za granicą.
4. Dokumentację psów zarejestrowanych w Oddziale Związku stanowią karta sztywna (wzór) oraz kopia rodowodu.

§ 21
Rodowód eksportowy psa/suki wystawiony przez zagraniczną organizację kynologiczną, będącą członkiem FCI (Międzynarodowej Federacji Kynologicznej) lub prowadzącą dokumentacja uznawaną przez FCI, musi być za pośrednictwem Biura Oddziału przesłany do Biura Zarządu Głównego w celu nostryfikacji. Rodowód, po wpisaniu do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) lub Księgi Wstępnej (KW) i opatrzeniu numerem wpisu, zwraca się za pośrednictwem Biura oddziału właścicielowi psa/suki. rejestracja psa/suki w Oddziale następuje po nostryfikacji rodowodu. Numer wpisu do PKR lub KW umieszcza się w dokumentacji psa/suki po numerze rodowodu zagranicznego.

§ 22
1. Księgę Wstępną prowadzi się jedynie dla ras wskazanych przez Zarząd Główny.
2. Do Księgi Wstępnej wpisuje się dorosłego psa lub sukę, których wygląd wykazuje wszystkie cechy określonej rasy, co zostało stwierdzone podczas przeglądu kwalifikacyjnego. Na przeglądzie kwalifikacyjnym wypełnia się "Wniosek o wpisanie psa/suki do Księgi Wstępnej" (wzór). Właściciel psa/suki wpisanego do Księgi Wstępnej otrzymuje Wyciąg z Księgi wstępnej.
3. Przeglądu kwalifikacyjnego dokonuje Międzynarodowy Sędzia Kynologiczny odpowiedniej specjalności.
4. Po uzyskaniu pozytywnej kwalifikacji psa/suki do Księgi wstępnej, właściciel psa/suki zobowiązany jest do dokonania tatuażu zwierzęcia (zgodnie z odrębną instrukcją).
5. Potomstwu psów z KW wydaje się metryki.
6. Psa/sukę, których trzy pokolenia przodków (rodzice, dziadowie i pradziadowie) figurują w KW, wpisuje się do Polskiej Księgi Rodowodowej.

§ 23
Zmiana właściciela psa/suki musi być zgłoszona, w terminie do 14 dni, w Biurze Oddziału celem odnotowania w rodowodzie, na podstawie pisemnej zgody poprzedniego właściciela.

§ 24
O zagubieniu rodowodu lub wyciągu z KW właściciel psa za pośrednictwem Biura Oddziału zawiadamia Zarząd Główny, który unieważnia zagubiony dokument i wydaje nowy z adnotacją "duplikat".

^

X. Postanowienia końcowe

§ 25
Szczegółowe przepisy dotyczące dokumentacji hodowlanej i jej obiegu zawarte są w załącznikach stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 26
1. Do podejmowania decyzji hodowlanych upoważniony jest Zarząd Oddziału na wniosek Oddziałowej Komisji Hodowlanej.
2. W przypadku naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu przez hodowców lub właścicieli reproduktorów Zarząd Oddziału, na wniosek Oddziałowej Komisji Hodowlanej, kieruje sprawę do rozpatrzenia przez Oddziałowy Sąd Koleżeński, za wyjątkiem spraw uregulowanych w § 12 pp1. i § 15 pp1.

§ 27
1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych doborem hodowli psa rasowego, decyzje wykraczające poza zakres ustalony w niniejszym Regulaminie podejmuje Zarząd Oddziału na wniosek Oddziałowej Komisji Hodowlanej.
2. Główna Komisja Hodowlana pełni rolę organu odwoławczego od decyzji Zarządu Oddziału. Pisma odwoławcze składane są za pośrednictwem Oddziału.
3. W przypadku istotnych wątpliwości Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny może zarządzić badanie DNA celem ustalenia pochodzenia lub identyfikacji psa.
4. Zaleca się hodowcy przekazywanie szczeniąt nabywcom bezpośrednio z hodowli oraz informowanie ich o ewentualnych wadach szczeniąt.
5. Hodowcom zabrania się:
a) sprzedaży szczeniąt poprzez pośredników oraz osobom nabywającym je do dalszej odsprzedaży lub w innych celach
nie mieszczących się w granicach etyki kynologicznej
b) handlu szczeniętami w czasie imprez publicznych i w miejscach publicznych
c) rozmnażania suk i używania reproduktorów do hodowli poza ewidencją Związku

§ 28
1. Po wykluczeniu członka ze Związku lub ustaniu jego członkowstwa na podstawie § 18 pkt.5 Statutu, psy/suki na niego zarejestrowane podlegają skreśleniu z rejestru Związku i nie mogą być przerejestrowane na inną osobę. Skreślenia dokonuje Zarząd Oddziału i zawiadamia o tym Zarząd Główny oraz Zarządy pozostałych Oddziałów.
Wykluczenie ze Związku jednego ze współwłaścicieli psa/suki skutkuje skreśleniem stanowiącego/stanowiącej współwłasność z rejestru Związku bez możliwości przerejestrowania ich na innych członków Związku.
2. W okresie zawieszenia w prawach członka, posiadane przez niego psy/suki nie mogą być przerejestrowane na innego członka Związku i używane do hodowli oraz nie mogą brać udziału w wystawach, konkursach i pokazach; psy/suki stanowiące współwłasność podlegają tym samym rygorom.

§ 29
1. regulamin został opracowany zgodnie z postanowieniami FCI i odrębnych uchwał FCI.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2006 roku.
3. Unieważnia się Regulamin Hodowli Psów Rasowych zatwierdzony w dniu 31 grudnia 2002 roku.^
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji wortalu SPANIELE.WORTALE.NET.

Dodaj komentarz / przeglądaj komentarze

Komentarzy do artykułu: 0.


Wróć na portal: MINDLY.PL 

lub przejdź na portal: PSY24.PL
 

| zaloguj